مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR)

 در ۲۰۰ سال گذشته مردم کارهای فنی و صنعتی را به ساده ترین وظایف مجاز تقسیم کرده و به تشکیل اداره و سازمان ها پرداختند. در دوران جدید کسب و کار که امروزه با آن مواجه هستیم، شرکت ها نیازمند به هم پیوستن دوباره آن وظایف و رجوع به فرآیندهای یکپارچه سازمانی هستند. دگرگونی در فرآیندهای کاری، تقریبا همواره با دگرگونی ژرف در شکل و محتوای سازمان انجام دهنده آن نیز همراه بوده است.

مهندسی مجدد فرآیندها (Business Process Re-engineering) عبارت است از بازاندیشی بنیادین و ریشه ای فرآیندها برای دستیابی به پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساسی چون کیفیت، سرعت، عملکرد و خدمات. به بیانی دیگر، مهندسی مجدد یعنی آغازی دوباره، فرصتی دیگر برای بازسازی فرآیندها و دوباره سازی روش های انجام کار. مهندسی دوباره به معنای کنارگذاشتن بخش بزرگی از دانش و یافته های صدسال اخیر مدیریت صنعتی و شکستن فرضیات و قواعد قبول شده در داخل سازمان است. اساس مهندسی مجدد بر بررسی های مرحله ای و حذف مقررات کهنه و تصورات بنیادی استوار است که زمینه ساز عملکرد کسب و کارهای کنونی اند.

توسط BPR سازمان ها قادر به تحلیل فرآیندهای کسب و کار پایه و ساختاردهی مجدد آن ها به صورت دوره ای هستند. در واقع فرآیندهای کسب و کار، با انعطاف نسبت به نیازهای جدید سازمان و تغییرات اجتناب ناپذیر به صورت مجدد مورد طراحی و ساخت قرار می گیرند.

 

دیدگاه ها

برای این مطلب دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.مشاوره آنلاین